Sessie

Om u een indruk te geven hoe een sessie of trai­ning in de praktijk verloopt willen wij u graag het één en ander uitleggen. Hierbij maken we onderscheid tussen sessies voor kinderen en sessies voor volwassenen.

-  Sessie voor een kind
-  Sessie voor een volwasseneSessie voor een kind


Nadat het kind door verwijzing of via een afspraak in de praktijk is opgenomen, vindt er een intakegesprek plaats. Dit intakegesprek is vrij uitvoerig, en behelst de periode vanaf de zwangerschap tot aan de leeftijd waarop hulp is gevraagd.

Leef- en leerproblemen kunnen al vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan door traumatische gebeurtenissen die plaatsvon­den tijdens de zwangerschap, of in de daaropvolgende jaren. Het kind is in staat dit lange tijd te camoufleren. Het kind zal altijd door concrete situaties aangeven wat er met hem aan de hand is. Heel vaak worden deze signalen wel herkend, maar kunnen ze niet worden geïnterpreteerd. Door compensatiegedrag kan het kind dit lange tijd volhouden. Bijvoorbeeld op school doet het kind ogenschijnlijk mee, maar neemt het de aangeboden leerstof niet daadwerkelijk op in het lange-termijn-geheugen. Deze leerstof kan niet worden geïntegreerd in het systeem van het werken met het hoofd, het hart en de handen in combinatie met de patronen van hersendominantie die ieder mens ontwikkelt. Daardoor is de kennis niet toepasbaar in latere situaties waarin dit wordt gevraagd, omdat de leerstof cumulatief wordt aangebo­den. Hiermee doelen we op de opbouw die vanaf het begin noodzakelijk is om het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs te kunnen gaan volgen. Dit betekent dat het kind in concrete leersituaties langzaamaan te kort gaat schieten. Het begrip is er, maar het inzicht ontbreekt, en de motivatie neemt af.

Een deductie is dus noodzakelijk om op te sporen op welke momenten het kind de emotio­nele gebeurtenissen doormaakte waardoor de leef- en leerstoornissen zijn ontstaan. Het ongeruste gevoel dat veel verzorgers hebben ten aanzien van het totaal functioneren van het kind wordt vaak weggewoven, omdat de kennis en het inzicht in deze problematiek ontbreken. Het is op zich onvoldoende de ontdekte hiaten via training opnieuw aan te bieden. Ook de gebeurtenissen die hieraan ten grondslag liggen verdienen aandacht. Deze gebeurtenissen kunnen met technieken zoals Touch for Health, Edukinesiologie en Remediëring losgekoppeld worden, zodat het kind vrij is om opnieuw zijn eigen ontwikkeling te vervolgen. Dit gaat niet zonder consequenties. Tijdens de verwerkingsperiode is het heel vaak zo dat het kind op bepaalde momenten van de dag in gedrag terug valt. Dit gedrag heeft dan te maken met de leeftijd waarop deze ingrijpende gebeurtenissen plaatsvonden.  Het verdient aanbeveling het kind gedurende deze periode te stimuleren, bijvoorbeeld  door opdrachten te geven waarop succeservaringen volgen, en enige clementie te hebben met de gedragsproblematiek die hiervan vaak het gevolg is.

Deze sessies of trainingen duren één à ander­half uur.

Mocht u uw afspraak willen afzeggen voor een sessie, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren doen? Anders moeten wij de gereserveerde tijd in rekening brengen en ontneemt u iemand anders de kans te komen.Sessie voor een volwassene


Op het moment dat de cliënt binnenkomt, stapt deze in een positief geladen energieveld en vangt het helings­proces aan. Na de introductie en de vraag­stelling volgt een deductie. Er wordt met de cliënt bekeken, of er vanuit zijn prille start mogelijk situaties in zijn levens zijn geweest die aanleiding geven tot traumatische ervaringen die stigma's kunnen veroor­zaken. Deze ervaringen kunnen een cumulatief effect hebben. Heel simpel gezegd kan de problematiek afgeleid worden uit eerder opgedane ervaringen. Alles hangt met alles samen.

Zo'n deductie is een zeer belangrijk onderdeel, en dit neemt onge­veer de eerste sessie in beslag. Juist de logica van de samen­hang van factoren werkt voor de cliënt zeer verhelderend. Door middel van Kinesiologie wordt bepaald in hoeverre de conclusie correct is.

Kinesiologie is een methode die gebruikt maakt van de energetische kracht van de spieren. De spieren handhaven een neutrale positie bij een correct antwoord, maar kunnen deze niet handhaven op het moment dat het antwoord foutief is.

Uit deze conclu­sie wordt, eveneens via de Kinesiologie, bekeken welke ervaring prioriteit heeft en een dermate grote stress veroorzaakt, dat de lichaam-ziel-geest verbinding verstoord wordt. Deze situatie wordt dan ontdaan van zijn negatieve lading, en door middel van polari­teit omgezet in positieve energie.

De behandeling kan be­staan uit toegepaste Kinesiologie, waarbij ondermeer gewerkt wordt met de structurele, de chemi­sche, de psychische en de emoti­onele kanten van het lichaam. Verder kan het zijn dat door middel van het kleurenspectrum de chakra's van nieuwe energie moeten worden voorzien nadat eerst de aura, het tweede li­chaam van de mens, gereinigd is. Dit tweede lichaam is de mal van uw onstaan, weliswaar onzichtbaar, maar voor sommigen waarneembaar. Hierin zijn niet alleen de indrukken of trauma's aanwezig vanuit de huidige bestaansvorm, maar in de aura blijven soms ook litte­kens achter van eerdere bestaansvormen die traumatisch zijn verlopen, en die hun invloed op het leven van nu kunnen hebben. Hierdoor kunnen leef- en leerproblemen of communicatieve problemen ontstaan. Soms hebben deze storingen in de aura hun invloed op de spieren of de werking van de organen. Zo binnen, zo buiten. Er ontstaat zo een polariteitsver­schil. Door energetische kracht is het mogelijk deze storingen in de aura van de mens te herstellen, in feite te opereren. Door kosmische energie van een zuivere en hoge trilling te laten inwerken op het lichaam, via de aura, herstelt het lichaam zich. Deze werkwijze is uniek, om op deze manier tal van volwasse­nen en kinderen te kunnen herstellen van trauma's nu en ooit. Het kan nodig zijn dat dit wordt aangevuld met bijvoorbeeld homeopathie of allopathie, waarvoor in die gevallen een arts bezocht dient te worden. Juist deze samen­wer­king is voor ons zo heel bij­zon­der en belangrijk.

In de meeste gevallen is één sessie niet toereikend, omdat het aantal stressfactoren te talrijk is. Tussen deze behande­lingen door gebeurt het regelmatig dat de cliënt een regressiebehan­deling nodig heeft, of dat men neurologische impulsen kan gebrui­ken via neuropsyrurgie en lichttherapie. Zo worden heel veel aspecten binnen de reguliere geneeskunde gekoppeld aan de semi-weten­schappe­lijke (door vele mensen alternatief genoemde) krach­ten. Dit niet alleen om de mens te dienen, maar ook om het zelfregulerend vermogen te herstellen.

Zowel voor volwassen mensen als kinderen geldt, dat een periode met grote emotionele lading stress-reac­ties veroorzaakt. Door deze stress raakt het gevoelsdeel van ons brein, de rechter hersenhelft, belast. Op dat moment kan het linker gedeelte, het kritisch-analytisch brein, indrukken onvoldoende verwerken. Het geheugen kan niet optimaal worden gebruikt. Het korte termijn-geheugen geeft geen op­dracht aan het lange termijn-geheugen. Dit impli­ceert dat de op dat moment aangebo­den leef- en leerstof in welke vorm dan ook niet verwerkt en opgeslagen wordt. Er ontstaat een hiaat. Denkt u hierbij aan dyslexie, schrijfbewegingsproblematiek, of fijne en grove motoriekstoringen. Deze hiaten kunnen langdurig door de vindingrijkheid van de cliënt gemaskeerd of gecompenseerd worden. Er worden alternatieven gezocht. Uit ziekte, psychosomatische klachten, sociaal-emotionele problemen, via het handschrift of via motorisch veranderd gedrag blijkt echter dat er problemen zijn. Indien dit niet onderkend wordt zal dit leiden tot leef- en leerstoornissen, en uiteinde­lijk tot ge­drags­stoor­nissen.

Door middel van de sessies kunnen de oorza­ken van de trauma's worden gedefuseerd; ze worden losgekoppeld van deze leer­stoor­nis of gedragsstoornis. Wel blijft het noodzakelijk te onderzoeken welke ervaring of leerstof niet is verwerkt. De consequentie is dat men de hiaten in het ontwikkelings-proces opnieuw zal moeten aanbieden, doormaken en integreren, of het nu leef- of leerstof is. Er volgt een periode waarin het kind of de mens dit gedurende een aantal momenten van de dag in regressie verwerkt en een nieuwe ordening doormaakt. Gedurende deze verwerkingstijd kunnen er ook fysieke klachten ontstaan. Men zal zich in die tijd moeten ontzien, om op deze manier een hoog rendement uit deze sessies of trainingen te halen. In de tijd waarin men deze verwerking doormaakt zijn toleran­tie en extra aandacht op zijn plaats; succeservaringen zijn juist in deze periode noodzakelijk om het zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid extra te stimuleren. Leerkrachten, ouders en collega's zullen moeten worden ingelicht, en aan hen zal begrip moeten worden gevraagd.
U begrijpt dat dit proces van groot belang is voor de ontwikkeling, om zo de verbinding tussen hoofd, hart en handen in het leef- en leerproces te optimaliseren. Zo kan de mens zich de gelegenheid geven zichzelf en zijn omgeving een dienst te bewijzen, en de opdracht waarmee de ziel in de mens op aarde kwam te vervullen.

Deze sessies duren één à ander­half uur.