Privacy verklaring

Beheerder persoonsgegevens

Stichting 't Lec, gevestigd Binnenlandsebaan 134, 2991 CA Barendrecht, inschrijvingsnummer 41132143 Kamer van Koophandel is de beheerder van door u verstrekte persoonsgegevens. Eigenaar van Stichting 't Lec is G.J.M. Poiesz-Ursem.

Doeleinden Stichting 't Lec

De stichting heeft ten doel de bevordering van de ontwikkeling van leervoorwaarden en effectieve communicatie en alle overige activiteiten die in het verlengde hiervan liggen en dit doel ondersteunen.

Inleiding

 • Bij Stichting 't Lec worden persoonsgegevens verwerkt van particulieren.
 • Stichting 't Lec gaat veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens om.
 • Stichting 't Lec verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • Deze Privacy Verklaring maakt inzichtelijk van welke persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt, hoe met deze persoonsgegevens binnen Stichting 't Lec wordt omgegaan en met welk doel van deze persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt. Daarnaast wordt aangegeven wat uw rechten zijn met betrekking tot het verwerken van deze persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen uit:
 • Bezoek aan cursussen en activiteiten welke bij Stichting 't Lec plaatsvinden;
 • Inschrijflijsten, intekenlijsten en inschrijfformulieren van Stichting 't Lec;
 • Mondeling verstrekte persoonsgegevens;
 • Bezoek aan de website: www.t-lec.nl;
 • Contactaanvragen via de e-mail: lec@t-lec.nl;
 • Het abonneren op het Lecnieuws via schriftelijke of mondelinge inschrijving.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens welke Stichting 't Lec gebruikt zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van:
 • Administratieve doeleinden: dienstverlening, cliëntbeheer, facturatie;
 • Het op de hoogte houden van betrokkenen over de dienstverlening en activiteiten van Stichting 't Lec;
 • Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden enkel verwerkt indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Partijen met toegang tot inzage persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bij Stichting 't Lec inzichtelijk voor die partijen die direct met het doel van de onderneming en de betrokken personen te maken hebben. Partijen zijn:
 • De eigenaar van Stichting 't Lec;
 • De stichtingsvoorzitter;
 • De administrateur/boekhouder/verwerker van gegevens bij Stichting 't Lec;
 • Baliemedewerkster.
Persoonsgegevens worden enkel met het oog op de door Stichting 't Lec omschreven doeleinden binnen deze partijen uitgewisseld.

Rechten

De persoonsgegevens die binnen Stichting 't Lec worden gebruik zijn en blijven te allen tijde eigendom van de persoon zelf. U hebt het recht de eigen persoonsgegevens die wij gebruiken in te zien, aan te passen, te beperken, te verwijderen, bezwaar te maken of over te dragen aan iemand anders. De rechten met betrekking tot de persoonsgegevens opgenomen in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn:
 • Recht op inzage
  U kunt te allen tijde een overzicht van uw gegevens bij Stichting 't Lec opvragen. Ook hebt u recht op informatie over waar deze gegevens voor gebruikt worden en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen. Een verzoek tot inzage kan worden geplaatst door een e-mail te sturen aan lec@t-lec.nl.*
 • Rectificatie persoonsgegevens
  Indien de persoonsgegevens welke Stichting 't Lec gebruikt onvolledig zijn of onjuist kunnen deze gegevens worden aangepast door een e-mail te sturen lec@t-lec.nl met het verzoek tot aanpassing persoonsgegevens.*
 • Beperking persoonsgegevens
  U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot beperking van persoonsgegevens door een e-mail te sturen aan lec@t-lec.nl.*
 • Verwijderen persoonsgegevens
  U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot het verwijderen van persoonsgegevens door een e-mail te sturen aan lec@t-lec.nl. Indien deze gegevens niet onder de wettelijke bewaartermijn vallen zal Stichting 't Lec dit verzoek inwilligen.*
 • Recht van bezwaar
  Op grond van persoonlijke omstandigheden kan bezwaar worden aangetekend tegen (verdere) verwerking van de eigen persoonsgegevens. Indien u bezwaar wilt maken kunt u een e-mail sturen aan lec@t-lec.nl.* Uw bezwaar wordt dan in behandeling genomen.
 • Gegevensoverdracht
  Stichting 't Lec draagt geen gegevens over aan partijen buiten Stichting 't Lec. Indien u uw gegevens overgedragen wilt hebben naar een derde partij kunt u dit zelf doen of een verzoek tot overdracht indienen door een e-mail te sturen aan lec@t-lec.nl met het verzoek tot overdracht persoonsgegevens.*
 • Toestemming intrekken
  U kunt te allen tijde de toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Dit heeft voor de in het verleden gebruik gemaakte persoonsgegevens geen gevolgen. Het betekent dat Stichting 't Lec vanaf de datum van in behandelingneming uw gegevens niet meer zal gebruiken. Voor het intrekken van toestemming kunt u een e-mail sturen aan lec@t-lec.nl*.

  * ter verificatie dient een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs te worden meegestuurd of overhandigd. Uw BSN en pasfoto dient te worden afgeschermd. Indien de persoonsgegevens worden beperkt, verwijderd of overgedragen kan het zijn dat Stichting 't Lec bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Beveiliging

 • Stichting 't Lec heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de digitale systemen te beveiligen zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke informatie.
 • Alle digitaal opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.
 • Er wordt een back-up van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Personen die namens Stichting 't Lec van uw gegevens kennis kunnen nemen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Handmatig genoteerde gegevens worden bewaard op een afgesloten plek.
 • Stichting 't Lec test en evalueert regelmatig de in deze verklaring vastgelegde maatregelen.
 • Medewerkers van Stichting 't Lec zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Stichting 't Lec bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zowel digitale als handmatig ingevulde persoonsgegevens hebben om belastingtechnische redenen een bewaartermijn van 7 jaar.

Wijzigingen

Stichting 't Lec behoudt te allen tijde het recht de Privacy Verklaring te wijzigen.

Vragen en klachten

Indien deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Stichting 't Lec met uw gegevens omgaat vragen oproept kunt u uw vragen of klachten neerleggen bij de eigenaar van Stichting 't Lec door een mail te sturen naar lec@t-lec.nl. Indien beide partijen niet tot een gewenste overeenstemming kunnen komen heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.